Vedtægter

§ 1. Formalia

 1. Organisationens navn er Somali Diaspora Organisation.
 2. Somali Diaspora Organisation er stiftet i 2004
 3. Somali Diaspora Organisation er organisatorisk forankret i Danmark.
 4. Somali Diaspora Organisation er en landsdækkende paraplyorganisation.

§ 2. Formål

 1. At arbejde for en helhedsorienteret integration af den somaliske diaspora med særlig fokus på børn og unge.
 2. At arbejde med nødhjælp og udvikling i hele Somalia herunder deltage i den multilaterale støtte.
 3. At være fortaler for den somaliske diaspora i Danmark.

§ 3. Medlemskab

 1. Alle organisationer der har væsentlig tilknytning samt direkte arbejder for den somaliske diaspora kan optages som medlemmer, så længe disse opfylder følgende betingelser:
  • Organisationerne skal støtte SDOs formål
  • Organisationerne skal til enhver tid opfylde Somali Diaspora Organisations optagelsesreglement samt adfærdskodeks.
 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til organisationens administration.
 3. Medlemskabet er gyldigt, når kontingent er betalt og registreret.

§ 4. Kongres

 1. Somalia Diaspora Organisations øverste myndighed er kongressen.
 2. Ordinær kongres afholdes hvert andet år i sidste kvartal.
 3. Afstemning foretages skriftligt.
 4. Afstemning ved fuldmagt kan ikke finde sted.
 5. Møde berettigede på kongressen er deltagende medlemsforeningers repræsentanter.
 6. Hver medlemsforening skal sende 4 delegerede til Kongressen, som alle har en stemme hver.
 7. Indkomne forslag skal være forretningsudvalget i hænde senest 2 uger før afholdelse af kongressen.
 8. Forslag om vedtægtsændringer der ønskes behandlet skal være i bestyrelsens i hænde senest 1 måned før den ordinære kongres.
 9. Kongressen ledes af en dirigent der samtidig ikke må være medlem af forretningsudvalget.
 10. Kongressen træffer sine beslutninger ved flertal også ved håndoptrækning
 11. Kongressens dagsorden skal indeholde:
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Godkendelse af strategiplan
  • Godkendelse af årsregnskab
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af forretningsudvalg
  • Valg af revisor
  • Evt.

§ 5. Forretningsudvalg

 1. Forretningsudvalget er organisationens udøvende myndighed nedsat af kongressen.
 2. Forretningsudvalget skal bestå af mindst 5 medlemmer og vælges for en 3-årig periode.
 3. Forretningsudvalget konstituerer sig efter 3 uger med følgende:
  • Formand
  • Næstformand
  • Landskasserer
  • Protokolfører
  • Bestyrelsesmedlem
  • 2 suppleanter (hvis muligt)
 4. Næstformanden leder møderne under formandens fravær.
 5. Forretningsudvalget udøver sin virksomhed gennem mødevirksomhed, hvor de er forpligtet til at mødes mindst 2 gange årligt.
 6. Forretningsudvalget har mandat til at ansætte samt forhandle de kontraktuelle forhold vedrørende generalsekretæren.

§ 6. Sekretariatet

 1. Sekretariatet er organisationens operationelle ledelse bestående af 3 enheder; Administration, Presse – og Kommunikation samt Økonomi.
 2. Sekretariatet nedsættes, organiseres og ledes af generalsekretæren, som har øverste mandat i alle forhold.
 3. Sekretariatet varetager den daglige ledelse og udvikling af hele organisationen
 4. Sekretariatet skal månedligt ajourføre forretningsudvalget
 5. Sekretariatet monitoreres af forretningsudvalget for at sikre at det følger organisationens vedtægter, strategiplaner samt gældende retningslinjer.

§ 7. Eksklusion

 1. Forretningsudvalget kan ekskludere en medlemsforening i følgende tilfælde:
  • I tilfælde af forfaldent kontingent trods erindringsskrivelse ikke er modtaget. Eksklusion kan ske efter yderligere påkrav, men tidligst tre uger efter erindringsskrivelse.
  • I tilfælde af at en medlemsforening efter forretningsudvalgets begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse. Eksklusionen kan tidligst ske efter et varsel på fjorten dage, hvor det pågældende forhold påtales og begrundes.
  • I tilfælde af at en medlemsforening er til skade for foreningens virke og eksistens, hvilket afgøres af forretningsudvalget.

§ 8. Ekstraordinær kongres

 1. En ekstraordinær kongres følger samme procedure som en ordinær kongres.
 2. Ekstraordinær kongres kan indkaldes:
  • I tilfælde af at 2/3 af forretningsudvalg ønsker dette
  • I tilfælde af at 3/5 af medlemsforeningerne fremsender skriftligt anmodning herom med angivelse af dagsorden til forretningsudvalget.
 3. Der skal indsendes en dagsorden senest 2 uger før den ønskede dato for afholdelse af ekstraordinær kongres.

§ 9. Regnskab og formue

 1. Organisationens regnskabsår følger kalenderåret
 2. Regnskabet skal inden kongressen være revideret af en statsautoriseret revisor.
 3. Forretningsudvalget er ansvarlig overfor kongressen for regnskabet
 4. Regnskabet føres af landskassereren i samarbejde med Generalsekretariatets økonomichef
 5. De på kongressen valgte revisorer skal have regnskabet klar mindst én måned før kongressen 4

§ 10. Kontingent

 1. Kontingentet er for denne vedtægt fastsat til 120 kr. om måneden.
 2. Alle medlemsforeninger har ret til at betale forud eller hver måned men ikke bagud jf. 3.
 3. Alle medlemsforeninger skal betale kontingent for at være fuldgyldige medlemmer af organisationen.

§ 11. Tegning og hæftelse

 1. Landsorganisationen tegnes af bestyrelsesformanden, landskassereren og generalsekretæren.
 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes dog af den samlede forretningsudvalget.
 3. Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse for de på landsorganisationens påhvilende forpligtelse

§ 12. Opløsning

 1. Til landsorganisationens opløsning kræves vedtagelse herom i en kongres med af de deltagende repræsentanter på to følgende kongresser hvoraf den ene er ordinær.
 2. Organisationens aktiver skal gå til en lignende organisation med samme formål.